Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου μὲ τῖτλο «ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ» εἶναι:

1. Ἡ ἀνάδειξη, διάδοση καὶ προστασία τῶν θέσεων, δογμάτων καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν ὀρθόδοξων ἀγωνιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

2. Ἡ ἐνημέρωση καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ εὐρέος κοινοῦ γιὰ φλέγοντα θέματα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ ἀπόψεις προσώπων μὲ σημαίνοντα ρόλο στὴν πολιτικὴ, θρησκευτικὴ, ἐκπαιδευτικὴ κ.λπ. ζωὴ τοῦ τόπου μας.

3. Ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ γνώσεων, δίνοντας στὰ μέλη του, καθὼς καὶ σὲ φίλους καὶ γνωστοὺς τοῦ ἱστολογίου, νὰ ἐκφράσουν διάφορα προβλήματα καὶ τοὺς ὅποιους προβληματισμούς τους (σὲ θέματα τῆς πίστεως, τῆς παιδείας, τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ἔθνους κ.ἄ.), μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπίλυσή τους μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, κυρίως δὲ μὲ τὴν γνωστοποίησή τους στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ἀρχὲς καὶ ὄργανα τοῦ Δημοσίου, τῶν Δήμων, τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ., καθὼς καὶ σὲ νομικὰ καὶ φυσικὰ πρόσωπα.

4. Ἡ διατήρηση πνευματικῶν δεσμῶν καὶ ἡ προώθηση τῆς μεγαλύτερης δυνατῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν σὲ ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ ἑνότητας.

Δράσεις

1. Τακτικὲς καὶ ἔκτακτες συναντήσεις καὶ διαδικτυακὴ, τηλεφωνικὴ κ.λπ. ἐπικοινωνία τῶν μελῶν.

2. Δημοσίευση ἀναρτήσεων/ἄρθρων στὸ διαδίκτυο καθὼς καὶ στὰ ΜΜΕ.

3. Συναντήσεις καὶ διενέργεια συνεντεύξεων μὲ διάφορα πρόσωπα.

4. Ἔκδοση ἔντυπου ὑλικοῦ, πρὸς ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ.

5. Κάθε ἄλλη δράση, προτεινόμενη ἀπὸ τὰ μέλη ἤ ἀπὸ ὅποιον ἐνδιαφέρεται καὶ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Ἐπιστολή - ἀπάντηση Μητροπολίτου Ἡλείας Γερμανοῦ, σέ ἀπορία γιά τήν θεία κοινωνία παιδιῶν καί ἑτεροδόξων

Αγαπητέ μου συμπατριώτη κ. Σ...,
Έλαβα το ηλεκτρονικό μήνυμά σου και εχάρηκα , αλλά και ελυπήθηκα πολύ.
1. Εχάρηκα, γιατί ο αιδ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, εφημέριος Καρδαμά, με την Ορθόδοξη χριστιανική συμπεριφορά του, έδειξε ότι δεν είναι «τυπολάτρης», ως εσύ τον κατηγορείς στο ηλεκτρονικό σου μήνυμα, αλλ’ ότι γνωρίζει καλά τα ορθόδοξα ιερατικά του καθήκοντα και έχει την δύναμι να τα εφαρμόζη.
Ο π. Νικόλαος ορθώς έπραξε και δεν εκοινώνησε τα παιδιά του αδελφού σου, ηλικίας 20 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα.
Πρώτον μεν, διότι δεν ήσαν τελείως νηστικά, ως ορίζουν οι κανόνες της Εκκλησίας μας.
Δεύτερον δε, και κυρίως, διότι δεν ανήκουν εις την Ορθόδοξον Εκκλησία, αλλ’ ως εσύ ομολογείς «σε χριστιανική Λουθηριανή Εκκλησία», με την οποίαν όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει μυστηριακή κοινωνία. Δια το θέμα τούτο μάλιστα έχω αποστείλει πρόσφατα στους ιερείς μας σχετικήν Εγκύκλιόν μου ( Αριθμ. Πρωτ. 1457/20-3-2014). Σου την στέλνω.
Βεβαίως ετελέσαμε τον γάμον τους ορθόδοξα, κατ οἰκονομίαν, αλλά με την υπόσχεσι ότι τα εκ του γάμου παιδιά τους θα τα αναθρέψουν κατά το Ορθόδοξο δόγμα, όπερ δεν ετήρησαν, ως απέδειξαν τα πράγματα.
2. Ελυπήθηκα όμως πολύ, διότι εσύ, ένας αξιωματικός του Στρατού ξηράς, μορφωμένος άνθρωπος –διεθνολόγος γράφεις –δεν γνωρίζεις καλά την Ορθόδοξη χριστιανική μας πίστι και δεν ηδυνήθης να κατανοήσης, και να δικαιολογήσης θα έλεγα, την Ορθόδοξη συμπεριφορά του «ένστολου» επίσης ιερέα του χωριού μας, που ετήρησε το ιερατικόν του καθήκον εις το ακέραιον· Που ετήρησε την ουσία της χριστιανικής Ορθοδόξου πίστεως.
Κατά τα άλλα, όσα σχετικά γράφεις, αντιγράφοντας την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως ημών, είναι όλα ορθά. Αλλά, δυστυχώς, δεν τα εμελέτησες με προσοχή και δια τούτο δεν μπόρεσες να τα καταννοήσης ορθά.
3. Τέλος ελπίζω, ότι ως Ορθόδοξος Χριστιανός, ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού ξηράς και επιστήμονας άνθρωπος να δεχθής τις εξηγήσεις του αρμοδίου προσώπου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ηλεία και συμπολίτη σου και να μη συνεχίσης να έχης τις ίδιες ιδέες στα θέματα της θείας Κοινωνίας, αλλά να ακολουθήσης την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της οποίας είσαι και εσύ και ο αδελφός σου Μέλος και ιδιαίτερα να εκτιμήσης την στάσι του π. Νικολάου. Έτσι θα αναγνωρίζεται η αλήθεια στην θεωρία και θα τηρήται στην πράξι, εσύ δε και ο αδελφός σου,   οι αγαπημένοι μου συμπατριώτες, θα ηρεμήτε, η κοινωνία μας θα ειρηνεύη και εγώ και ο π. Νικόλαος θα προσπαθούμε να κάνουμε το καθήκον μας καλύτερα.
Επί τούτοις διατελώ,
Με πατρικές ευχές
† Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ
http://aktines.blogspot.gr/2014/09/blog-post_213.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου