Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου μὲ τῖτλο «ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ» εἶναι:

1. Ἡ ἀνάδειξη, διάδοση καὶ προστασία τῶν θέσεων, δογμάτων καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν ὀρθόδοξων ἀγωνιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

2. Ἡ ἐνημέρωση καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ εὐρέος κοινοῦ γιὰ φλέγοντα θέματα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ ἀπόψεις προσώπων μὲ σημαίνοντα ρόλο στὴν πολιτικὴ, θρησκευτικὴ, ἐκπαιδευτικὴ κ.λπ. ζωὴ τοῦ τόπου μας.

3. Ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ γνώσεων, δίνοντας στὰ μέλη του, καθὼς καὶ σὲ φίλους καὶ γνωστοὺς τοῦ ἱστολογίου, νὰ ἐκφράσουν διάφορα προβλήματα καὶ τοὺς ὅποιους προβληματισμούς τους (σὲ θέματα τῆς πίστεως, τῆς παιδείας, τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ἔθνους κ.ἄ.), μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπίλυσή τους μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, κυρίως δὲ μὲ τὴν γνωστοποίησή τους στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ἀρχὲς καὶ ὄργανα τοῦ Δημοσίου, τῶν Δήμων, τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ., καθὼς καὶ σὲ νομικὰ καὶ φυσικὰ πρόσωπα.

4. Ἡ διατήρηση πνευματικῶν δεσμῶν καὶ ἡ προώθηση τῆς μεγαλύτερης δυνατῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν σὲ ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ ἑνότητας.

Δράσεις

1. Τακτικὲς καὶ ἔκτακτες συναντήσεις καὶ διαδικτυακὴ, τηλεφωνικὴ κ.λπ. ἐπικοινωνία τῶν μελῶν.

2. Δημοσίευση ἀναρτήσεων/ἄρθρων στὸ διαδίκτυο καθὼς καὶ στὰ ΜΜΕ.

3. Συναντήσεις καὶ διενέργεια συνεντεύξεων μὲ διάφορα πρόσωπα.

4. Ἔκδοση ἔντυπου ὑλικοῦ, πρὸς ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ.

5. Κάθε ἄλλη δράση, προτεινόμενη ἀπὸ τὰ μέλη ἤ ἀπὸ ὅποιον ἐνδιαφέρεται καὶ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Τὸ ἐξοργιστικὸν ἐφεύρημα

Τ ξοργιστικν φεύρημα
 
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
 
ΕΙΝΑΙ μερικά θέματα στό χῶρο τῶν αἱρετικῶν τόσο παράλογα καί διαστροφικά, πού ἕνας ἄνθρωπος μέ κοινό νοῦ δυσκολεύεται νά τά δεχτεῖ. Καί ὅμως γι᾿ αὐτά ἐπιστρατεύονται φημισμένοι θεολόγοι νά ἀποδείξουν ὅτι ὁ λύκος εἶναι ἀρνί! Γίνονται συνέδρια, γράφονται βιβλία καί συγκαλοῦνται σύνοδοι, γιά νά μιλήσουν καί νά ἀποφασίσουν σχετικά ἤ καλύτερα νά στηρίξουν μέ «θεολογικά» ἐπιχειρήματα αἱρετικές διδασκαλίες. Καί μέσα σέ αὐτή τήν ἄχαρη ματαιοπονία μπαίνουν καί μερικοί ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά κόσμον σοφοί καί κατά Θεόν ἄσοφοι, καί συνδιαλέγονται πάνω σέ θέματα πού καταφανῶς στηρίζονται σέ αἱρετικά δόγματα.
Ἕνα τέτοιο θέμα εἶναι καί τό ἀλάθητο τοῦ Πάπα, τό ὁποῖο κατά τόν ἀείμνηστο Φώτη Κόντογλου πρόκειται γιά «μωρό καί ἐξοργιστικό ἐφεύρημα, πού εἶναι ἡ κορωνίδα ἀπάνω ἀπ᾿ ὅλες τίς ἀνοησίες πού εἶχε τήν ἀδιαντροπιά νά διακηρύξει ὁ Παπισμός».
Μάλιστα ὁ Κόντογλου παροξυνόταν, γιατί ὁ Πάπας θεωρεῖ, ἄς τό ποῦμε ἔτσι, ὡς πάτρωνά του, τόν ἀπόστολο Πέτρο, ὁ ὁποῖος εἶχε πέσει σέ πολλά πάθη! Ὁ ἴδιος ὅμως εἶναι ἀλάθητος! Εἶναι χαρακτηριστικά τά λόγια τοῦ Κόντογλου: «Λοιπόν, ἀφοῦ ὁ ἅγιος Πέτρος, τ᾿ ἀφεντικό, ὁ προϊστάμενος τοῦ Πάπα, νά ποῦμε, ἔκανε ὅλο γκάφες, πῶς εἶναι δυνατό ὁ παραγυιός του, ὁ ὑφιστάμενός του, νά εἶναι ἀλάθευτος; Μή χειρότερα! Αὐτός πιά εἶναι ποὺ θά λέγει καί θά κάνει ὁλοένα ἀσυλλόγιστα πράγματα, ἀφοῦ ὁ Χριστός εἶπε “οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ”. Ὄχι ν᾿ ἀνακηρυχθεῖ μοναχός του κι᾿ ἀλάθευτος! Πῶς ἔβγαλε ἀπό τό στόμα του ἕναν τέτοιον λόγο; Ἄν δέν ἤτανε ἀφιονισμένοι ἀπό τό παπικό ἀφιόνι (εἶδος ναρκωτικῆς οὐσίας) οἱ γύρω του πού τόν προσκυνοῦνε σάν τόν Βάαλ, θἄπρεπε, μόλις ξεστόμιζε ἕνα τέτοιον ἠλίθιο λόγο, νά τόν κατεβάσουνε ἀμέσως ἀπό τόν θρόνο.
«Ἔ, βρέ ἀνθρωπότητα! Κάθεσαι καί συζητᾶς γιά τέτοιες βλακεῖες. Ἔμ οἱ δικοί μας οἱ προκομένοι, πού πᾶνε στόν Πάπα νά τοῦ προσφέρουν γῆν καί ὕδωρ!».
Ὅλα αὐτά βέβαια οἱ δικοί μας οἰκουμενιστές τά ἀγνοοῦν καί μιλοῦν γιά τόν πεφιλημένο ἀδελφό τους, τοῦ ἀποδίδουν σεβασμό καί τοῦ ὑποβάλλουν αἰτήματα πρός ἱκανοποίηση, ἀφοῦ ὡς ἀρχηγός κράτους καί θρησκευτικός ἡγέτης πολλῶν ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἔχει τήν ἀνάλογη δύναμη! Καί ἄν σκεφτεῖ κανείς ὅτι οἱ ἀποφάσεις τοῦ Πάπα εἶναι ἀλάθητες, τότε ὅλοι πρέπει νά γίνουμε δοῦλοι του!
Ἡ ἱστορία ἀναφέρει πλῆθος ἐγκληματικῶν πράξεων πού διέπραξε ὁ ἀλάθητος Πάπας καί γιά τίς ὁποῖες μέ τρόπο ὑποκριτικό καί ἀπαράδεκτο ζητάει συγγνώμη. Ἀλλά ἀφοῦ εἶναι ἀλάθητος πῶς ἔπεσε σέ τόσα λάθη, ἀλλά καί πῶς μέχρι σήμερα ἐνεργεῖ ὡς ἐγκόσμιος ἄρχοντας, ἀκολουθώντας ἐσφαλμένες ἀποφάσεις;
Ἀλλά δέν ἀξίζει νά ἀσχολεῖται κανείς μέ τόν αἱρετικό Πάπαὁ ὁποῖος ποτέ δέν θά συναισθανθεῖ τά φοβερά λάθη του καί ποτέ δέν θά ἐπιστρέψει στή ΜίαἉγίαΚαθολική καί Ἀποστολικὴ ἘκκλησίαΜάταια κοπιάζουν οἱ μεγαλόσχημοι τοῦ Φαναρίου καί οἱ σιωπηλοί Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, εὐτυχῶς ὄχι ὅλοι!

Ορθόδοξος Τύπος, 8/8/2014 και dtatsis.blogspot.gr
 http://thriskeftika.blogspot.gr/2014/08/blog-post_52.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου