Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου μὲ τῖτλο «ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ» εἶναι:

1. Ἡ ἀνάδειξη, διάδοση καὶ προστασία τῶν θέσεων, δογμάτων καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν ὀρθόδοξων ἀγωνιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

2. Ἡ ἐνημέρωση καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ εὐρέος κοινοῦ γιὰ φλέγοντα θέματα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ ἀπόψεις προσώπων μὲ σημαίνοντα ρόλο στὴν πολιτικὴ, θρησκευτικὴ, ἐκπαιδευτικὴ κ.λπ. ζωὴ τοῦ τόπου μας.

3. Ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ γνώσεων, δίνοντας στὰ μέλη του, καθὼς καὶ σὲ φίλους καὶ γνωστοὺς τοῦ ἱστολογίου, νὰ ἐκφράσουν διάφορα προβλήματα καὶ τοὺς ὅποιους προβληματισμούς τους (σὲ θέματα τῆς πίστεως, τῆς παιδείας, τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ἔθνους κ.ἄ.), μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπίλυσή τους μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, κυρίως δὲ μὲ τὴν γνωστοποίησή τους στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ἀρχὲς καὶ ὄργανα τοῦ Δημοσίου, τῶν Δήμων, τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ., καθὼς καὶ σὲ νομικὰ καὶ φυσικὰ πρόσωπα.

4. Ἡ διατήρηση πνευματικῶν δεσμῶν καὶ ἡ προώθηση τῆς μεγαλύτερης δυνατῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν σὲ ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ ἑνότητας.

Δράσεις

1. Τακτικὲς καὶ ἔκτακτες συναντήσεις καὶ διαδικτυακὴ, τηλεφωνικὴ κ.λπ. ἐπικοινωνία τῶν μελῶν.

2. Δημοσίευση ἀναρτήσεων/ἄρθρων στὸ διαδίκτυο καθὼς καὶ στὰ ΜΜΕ.

3. Συναντήσεις καὶ διενέργεια συνεντεύξεων μὲ διάφορα πρόσωπα.

4. Ἔκδοση ἔντυπου ὑλικοῦ, πρὸς ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ.

5. Κάθε ἄλλη δράση, προτεινόμενη ἀπὸ τὰ μέλη ἤ ἀπὸ ὅποιον ἐνδιαφέρεται καὶ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Ἡ Ὀρθοδοξία διαλέγεται (κάνει διάλογο) ἀλλά ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ! Γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης

Ἡ Ὀρθοδοξία διαλέγεται (κάνει διάλογο)
ἀλλά ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ!
Γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης

http://2.bp.blogspot.com/-lVbdfUot8Gw/UPsFFXw-eBI/AAAAAAAAgvE/vh9lF7L2d2s/s1600/00.jpg

"Ἡ Ὀρθοδοξία διαλέγεται ἀνά τούς ἀιῶνας, ἀλλά τίποτε δέν θυσιάζει, χάριν σκοπιμότητος.Ἠμπορεῖ νά ἀπειλούμεθα μέ ἀφανισμόν, ἀλλ' αὐτό ἐνδιαφέρει τόν Θεόν, ὄχι ἐμᾶς. Εἰς ἡμᾶς ἐπιβάλλεται νά τηρῶμεν τήν πίστιν μας καί νά μετανοῶμεν ἐφ' οἷς ἡμάρτομεν. Καί νά μεριμῶνμεν ἀνθρωπίνως ὑπέρ ἑαυτῶν καί τῶν ἄλλων, μέχρι τοῦ σημείου, ὄπου ἠ πίστις ἡ ὀρθόδοξος δέν θίγεται. Ὅταν ὅμως ὁ Οἰκουμενισμός μᾶς ἰσοπεδῶνῃ μέ τούς αἱρετικούς, τότε ἐπέρχεται σύγχυσις καί εἰς ἡμᾶς καί εἰς αὐτούς. Ἡμεῖς λησμονοῦμεν, ὅτι εἴμεθα ὀρθόδοξοι καί αὐτοί αὐταπατῶνται, ὅτι δέν εἶναι αἱρετικοί...

Καί ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά καί μᾶς...προσκαλοῦν νά εἰσέλθωμεν εἰς τήν ποίμνην των! 

http://1.bp.blogspot.com/-FlZQ-yzpnN4/UlplBP_np5I/AAAAAAAD2Zw/1hmKtELHawk/s1600/BA9499EED2383460EA06496700B4398C.jpg 

Ἐάν ζητοῦν διάλογον μεθ' ἡμῶν, εἶναι διότι ἀνεκάλυψαν ρήγματα εἰς τό τεῖχος μας. Δέν θέλουν συζητήσεις περί Ὀρθοδοξίας! Τά ξεύρουν ὅλα. Οὔτε ζητοῦν νά ἀκούσωμεν τάς ἰδικάς των ἀποψεις. Γνωρίζουν, ὅτι τάς ξεύρωμεν...".

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ἁγιογραφικές καί πατερικές μαρτυρίες
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"

http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/07/blog-post_5298.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου