Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου μὲ τῖτλο «ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ» εἶναι:

1. Ἡ ἀνάδειξη, διάδοση καὶ προστασία τῶν θέσεων, δογμάτων καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν ὀρθόδοξων ἀγωνιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

2. Ἡ ἐνημέρωση καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ εὐρέος κοινοῦ γιὰ φλέγοντα θέματα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ ἀπόψεις προσώπων μὲ σημαίνοντα ρόλο στὴν πολιτικὴ, θρησκευτικὴ, ἐκπαιδευτικὴ κ.λπ. ζωὴ τοῦ τόπου μας.

3. Ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ γνώσεων, δίνοντας στὰ μέλη του, καθὼς καὶ σὲ φίλους καὶ γνωστοὺς τοῦ ἱστολογίου, νὰ ἐκφράσουν διάφορα προβλήματα καὶ τοὺς ὅποιους προβληματισμούς τους (σὲ θέματα τῆς πίστεως, τῆς παιδείας, τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ἔθνους κ.ἄ.), μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπίλυσή τους μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, κυρίως δὲ μὲ τὴν γνωστοποίησή τους στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ἀρχὲς καὶ ὄργανα τοῦ Δημοσίου, τῶν Δήμων, τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ., καθὼς καὶ σὲ νομικὰ καὶ φυσικὰ πρόσωπα.

4. Ἡ διατήρηση πνευματικῶν δεσμῶν καὶ ἡ προώθηση τῆς μεγαλύτερης δυνατῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν σὲ ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ ἑνότητας.

Δράσεις

1. Τακτικὲς καὶ ἔκτακτες συναντήσεις καὶ διαδικτυακὴ, τηλεφωνικὴ κ.λπ. ἐπικοινωνία τῶν μελῶν.

2. Δημοσίευση ἀναρτήσεων/ἄρθρων στὸ διαδίκτυο καθὼς καὶ στὰ ΜΜΕ.

3. Συναντήσεις καὶ διενέργεια συνεντεύξεων μὲ διάφορα πρόσωπα.

4. Ἔκδοση ἔντυπου ὑλικοῦ, πρὸς ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ.

5. Κάθε ἄλλη δράση, προτεινόμενη ἀπὸ τὰ μέλη ἤ ἀπὸ ὅποιον ἐνδιαφέρεται καὶ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Πῶς νά ἀντιμετωπίζουμε τούς ἐπαίνους;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Πῶς νά ἀντιμετωπίζουμε τούς ἐπαίνους;
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Προφήτης

Ἕνας ἀδελφός ρώτησε τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Προφήτη, πού ἦταν συνασκητής τοῦ μεγάλου γέροντος Βαρσανουφίου: 
"Ἐάν κάποιος, γέροντα, ἐπαινεθῆ, δέν πρέπει ἄραγε νά ἀποκριθῆ μέ μετριοφροσύνη, προσπαθῶντας νά μετριάση τόν ἔπαινο;".
Καί ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης ἀπάντησε:
"Τό νά σιωπᾶ κανείς ὠφελεῖ περισσότερο, γιατί ἄμα θά ἀποκριθῆ, θά φανῆ σά νά δέχεται τόν ἔπαινο. Ἐπίσης εἶναι κενοδοξία ὅταν προσπαθῆ δῆθεν νά μετριάση τόν ἔπαινο, γιατί ἄμα θά ἀκούση ἀπό ἄλλον αὐτά πού λέγει αὐτός ταπεινολογῶντας, δέ θά μπορέση νά τά ἀντέξη καί θά θυμώση".

Ὁ ἀδελφός ξαναρώτησε:
"Τυχαίνει καμμιά φορά ἕνας, πού εἶναι πραγματικά ἁμαρτωλός, νά προσπαθῆ μέ ταπεινοφροσύνη, χωρίς κενοδοξία, νά μετριάση τόν ἔπαινο. Ἄραγε καλά κάνει ἤ πρέπει πάλι ὁ γέροντας κι αὐτός νά σιωπᾶ;
"Οὔτε αὐτός πρέπει νά ἀποκριθῆ, ἀπάντησε πάλι ὁ γέροντας, γιατί αὐτός βέβαια μπορεῖ νά ταπεινωφρονῆ ἐκείνη τήν ὥρα, ἀλλά βαρύνει τή ψυχή του, γιατί ἐκεῖνος πού τόν ἀκούει τόν νομίζει γιά καλό καί ταπεινό ἄνθρωπο. Ὅταν ὁ Κύριος μᾶς λέει: "ἀλλοίμονό σας, ὅταν σᾶς ποῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καλά λόγια καί ἐπαίνους", ἐννοεῖ γιά τούς ἁμαρτωλούς πού δέν ἔχουν τό ἔργο τῆς ἀρετῆς καί ἐπαινοῦνται ἀπό τόν κόσμο (ἐμᾶς δηλαδή!)".

http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/07/blog-post_1372.html#more
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου