Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου μὲ τῖτλο «ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ» εἶναι:

1. Ἡ ἀνάδειξη, διάδοση καὶ προστασία τῶν θέσεων, δογμάτων καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν ὀρθόδοξων ἀγωνιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

2. Ἡ ἐνημέρωση καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ εὐρέος κοινοῦ γιὰ φλέγοντα θέματα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ ἀπόψεις προσώπων μὲ σημαίνοντα ρόλο στὴν πολιτικὴ, θρησκευτικὴ, ἐκπαιδευτικὴ κ.λπ. ζωὴ τοῦ τόπου μας.

3. Ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ γνώσεων, δίνοντας στὰ μέλη του, καθὼς καὶ σὲ φίλους καὶ γνωστοὺς τοῦ ἱστολογίου, νὰ ἐκφράσουν διάφορα προβλήματα καὶ τοὺς ὅποιους προβληματισμούς τους (σὲ θέματα τῆς πίστεως, τῆς παιδείας, τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ἔθνους κ.ἄ.), μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπίλυσή τους μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, κυρίως δὲ μὲ τὴν γνωστοποίησή τους στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ἀρχὲς καὶ ὄργανα τοῦ Δημοσίου, τῶν Δήμων, τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ., καθὼς καὶ σὲ νομικὰ καὶ φυσικὰ πρόσωπα.

4. Ἡ διατήρηση πνευματικῶν δεσμῶν καὶ ἡ προώθηση τῆς μεγαλύτερης δυνατῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν σὲ ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ ἑνότητας.

Δράσεις

1. Τακτικὲς καὶ ἔκτακτες συναντήσεις καὶ διαδικτυακὴ, τηλεφωνικὴ κ.λπ. ἐπικοινωνία τῶν μελῶν.

2. Δημοσίευση ἀναρτήσεων/ἄρθρων στὸ διαδίκτυο καθὼς καὶ στὰ ΜΜΕ.

3. Συναντήσεις καὶ διενέργεια συνεντεύξεων μὲ διάφορα πρόσωπα.

4. Ἔκδοση ἔντυπου ὑλικοῦ, πρὸς ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ.

5. Κάθε ἄλλη δράση, προτεινόμενη ἀπὸ τὰ μέλη ἤ ἀπὸ ὅποιον ἐνδιαφέρεται καὶ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Φοιτητές της θεολογικής του Α.Π.Θ., Ουκ αρνησόμεθά σοι φίλη Ορθοδοξία!


Οὐκ ἀρνησόμεθά σοι φίλη Ὀρθοδοξία!

Ὑπὸ φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Ὡς φοιτητὲς καὶ τῶν δύο τμημάτων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. θεωροῦμε χρέος μας ἀπέναντι στὸν ἀρχηγὸ τῆς πίστεώς μας, Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, νὰ τοποθετηθοῦμε ἀπέναντι στὶς πρόσφατες προδοσίες τῆς Μάνας μας Ὀρθοδοξίας.

Ἀρχικὰ δηλώνουμε ὅτι πιστεύουμε και συνομολογοῦμε μετὰ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῶν ἐννέα Οἰκουμενικῶν Ἁγίων Συνόδων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων ὅτι θὰ μείνουμε πιστοὶ ἄχρι τέλους τῆς ζωῆς μας, εἰς τὰς ἐγγράφους καὶ ἀγράφους παραδόσεις τῆς ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ὅπως αὐτὰς ἐδογμάτισαν, ἐτήρησαν καὶ παρέδωσαν, ἄνευ προσθήκης τινὸς ἢ ἀφαιρέσεως.

Προειδοποιοῦμε τοὺς σύγχρονους πολεμίους τῆς Ὀρθοδοξίας μας, Οἰκουμενιστὲς Ἀρχιερεῖς
καὶ κυρίως τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, ὅτι ἂν συνεχίσουν τὴν ὀλέθρια οἰκουμενιστικὴ γραμμή τους, στὸ μέλλον θὰ βροῦν καὶ ἐμᾶς ἀπέναντί τους, τοὺς μελλοντικοὺς διακόνους τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ἀκόμα, καθιστοῦμε γνωστὸ στὸν κόσμο ὅτι εἴμαστε τελείως ἐνάντιοι στὴν ἵδρυση τμήματος ἀντιχρίστων ἱσλαμικῶν σπουδῶν στὴν Θεολογική μας Σχολή, διότι κάτι τέτοιο προσβάλλει τὴν Θεότητα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ Ἄγιοι ἀξεπέραστοι θεοφόροι Πατέρες Ἰωάννης Δαμασκηνός, Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ Μάξιμος Ὁμολογητὴς δήλωναν ρητὰ ἀπὸ τότε ὅτι αὐτὴ ἡ θρησκεία ἀποτελεῖ Πρόδρομο τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ἐπίσης δηλώνουμε στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, στὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ στοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἀρχιερεῖς ὅτι μᾶς ἔχουν ἀπογοητεύσει πλήρως μὲ τὶς κινήσεις τους, ἐναντίον τῆς Μάνας μας τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ ξέρουν ὅτι ἀποτελοῦν γιὰ ἐμᾶς πρότυπα ἀποφυγῆς.

Καλοῦμε ὡς νέοι τὶς Ὀρθόδοξες Χριστιανικὲς Ἀδελφότητες (Σωτήρα, Λυδία, Ζωὴ καὶ ἄλλες) τὸ Πανάγιον Ἅγιον Ὄρος, τὰ μοναστήρια τῆς Χώρας μας, ἐπιτέλους νὰ σταματήσουν νὰ σιωποῦν, συμπράττοντας ἔτσι μὲ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ νὰ μιλήσουν ἄφοβα καὶ ἄτρομα, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων μας. Ἐν συνεχείᾳ τονίζουμε τὴν ἀπογοήτευσή μας γιὰ κάποιους καθηγητές μας, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ φαινόντουσαν ὅτι εἶχαν ἕνα παραδοσιακὸ πνεῦμα (π.χ. κ. Παναγιώτης Σκαλτσής καὶ ἄλλοι) τελικὰ ψήφισαν ὑπὲρ τῆς ἱδρύσεως τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν. 

Ἀπογοητευμένοι εἴμαστε καὶ μὲ κάποιους Ἀρχιερεῖς (π.χ. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο καθὼς καὶ μὲ ἄλλους), οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ἔδειχναν ὅτι δὲν εἶναι Οἰκουμενιστές, τελικὰ μὲ πρόσφατες δηλώσεις τους μᾶς ἀπέδειξαν τὸ ἀντίθετο.

Συγχαίρουμε τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς Πειραιῶς, Γόρτυνος, Γλυφάδας, Κηθύρων, Κονίτσης καὶ Αἰτωλοακαρνανίας καθὼς καὶ τοὺς ὁμολογητὲς πρωτοπρεσβυτέρους πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό καὶ πατέρα Θεόδωρο Ζήση καὶ τοὺς ὑποσχόμαστε σὺν Θεῷ ὅτι θὰ μᾶς ἔχουν στὸ πλευρό τους ὡς συμμάχους στὸν πανάγιο αὐτὸ ἀγῶνα.

Τελειώνουμε ἐπαναλαμβάνοντας τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Ὁμολογητοῦ Ἰωσὴφ Βρυεννίου: «Οὐκ ἀρνησόμεθά σοι φίλη Ὀρθοδοξία, οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας, ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν καὶ ἐν σοὶ ζῶμεν καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα εἰ δὲ γὰρ καὶ καλέσει καιρὸς μυριάκις ὑπέρ σοῦ τεθνηξόμεθα» Ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν.

Φοιτητὲς Θεολογικῆς

Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 2030, 11 Ιουλίου 2014

http://katanixis.blogspot.gr/2014/07/blog-post_3852.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου